فهرست بستن

الهی

الهی نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی کس به غیر از تو نخواهم،چه بخواهی چه نخواهی بازکن در که جز این خانه مرا نیست پناهی… 2+