فهرست بستن

بیخیال ،دقــیقآ وقـــــتے پـُر از حـــرفے ،بیخـــیال

♥همــــیشـ ه دقــیقآ وقـــــتے پـُر از حـــرفے وقتـــے بغــــض میکـــُنے وقتـــے دآغونــــے وقــــتے دلــِت شکــــستـ ه دقیقــــا همیـــ ن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآرے کـــ… 3+

حس

در مــــــورد مردها حـســـــی هست که اسمشو میذارن “غیرتـــــــ” و به همـــــون حــــس در خانمها میگــــــن “حســـــــادتــ” اما… مـــــن به هــردوشون میگمــــ عشــــــــق!! تا عاشـــــــق… 2+