مذهبى

اين دسته خود بعنوان مادر چندین دسته دیگر می باشد که همگی این دسته ها دارای مطالبی با مضمون دین ومذهب بوده وما در اینجا فقط هدفمان نشر مطالبی است که دارای صحت وسند معتبر باشد امیدواریم که خداوند مهربان ما را در این امر یاری فرماید.