فهرست بستن

دسته: عارفانه

عارفانه ,عرفاني,عكس نوشته,خدا,معنوي

الهي

الهی … خَـــــطا از مَـن اَست…میدآنَـم! سآلهاست گــُفته ام ” ایـــــاکَ نَعبـــُد” امآ بـه دیگَرآن هَــم دل سپرده اَم…! از مَـن کـه سالهآســت گفته اَم ” ایـــــاکَ نَستعـیـن ” امآ بـه دیـگَرآن هم تکـیه کـرده ام…! امــــــّـــــآ رَهایَم نکــــــُن… 2+

تواضع

از دلایل نبود تواضع در انسان تکبر، فخر فروشی و غرور است در حقیقت انسان‌های بزرگ که برخورد فروتنانه و متواضعانه دارند دوست داشتنی هستند و مردم آن‌ها را از خودشان می‌دانند «تواضع» یعنى خود را بلند مرتبه ندانستن و اظهار كوچكى در برابر خداو جاه طلب نبودن. «افتادگی آموز اگر طالب فیضی» 2+

آغوش خدا

آدمی در آغوش خدا  غمی نداشت پیش خدا حسرت هیچ بیش و کمی نداشت دل از خدا برید و در زمین نشست صد بار عاشق شد و دلش شکست به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود یادش آمد یک روز دل خــــدا را شکسته بود 3+

الهی

الهی نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی کس به غیر از تو نخواهم،چه بخواهی چه نخواهی بازکن در که جز این خانه مرا نیست پناهی… 2+