Category: هنركده

مطالبي در رابطه با هنر اعم از نقاشي ,موسيقي,خطاطي,سينماو....

نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست

نقاشی های زیبا و بی نظیر کف دست 9+

ارزش آثار هنری

آثار هنری به دو دلیل ارزشمندند: اول اینکه توسط استادان بوجود آمده اند، دوم اینکه تعدادشان کم است. شما گنج پر ارزشی هستید، زیرا توسط بزرگترین استاد خلق شده اید و فقط یکی هستید. 2+