nilofar abi

عاشق گلدونام

پست‌های با بیشترین دیدگاه

  1. حاجی کجایی — 3 comments
  2. بچه که بودیم…ای کاش بچه که بودیم یادمون دادن،،،بزرگ که شدیم یادمون رفت — 3 comments
  3. سرگرمی — 3 comments
  4. به دیدنم بیا — 3 comments
  5. ﻟﺒﺨﻨﺪ — 3 comments

Author's posts

تو

دلم یک اتفاق میخواهد       یک تلفن نا آشنا       با بی میلی تمام جواب دهم       و       صدای تو 4+

انتظار

نیــازی بـه انتــقام نیـست ! فـقط مـنتظر بـمان .. آنـها کـه آزارت مـی دهند .. سرانـجام بـه خـود آسیـب مـی زنند .. و اگـر بـخت مـدد کنـد .. خــداوند اجـازه مـی دهد تماشاگرشان باشــی …! 4+

خداحافظ

التـ ـماس مال دیــروز بــ ـود … مال وقتـی کــ ـه ساده بــودمـ امــروز : میخواهــی بروی ؟؟؟ هیـــس … فقط ” خدافــظ “ 4+

درس زندگی

مهــمــترین درســـی کــه از زنـــدگی آمـــوختـــم ایــن بــود کـــه هیــچ کـــس شبیـــه حــرفهـــایــش نبــود…! 3+

تو…

پسورد تمام چیزهایمشماره ی تــــــ ــــــو شده است و من دائم شماره ی تو را میگیرم بدون آنکه صدایــــ ـــــــ ــــت را بشنوم… 3+

رهایی

  حتی اگر حرفی نبود ؛ شماره‌ام را بگیر و فقط بخند.. وقتی می‌خندی ، زمان می‌ایستد .. و در زیر پوست‌ام انگار پرنده‌ای‌ست که برای رهایی پرپر می‌زند 3+

عطر خاطره

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . . پـس چـرا ایـنـجـا بـاران کـه مـی بـارد عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . . 3+

اخر کار

هر چقـدر بگوییم مردها فلان زن ها فلان تنهایی خـوب است دنیا زشت است آخـرش روزی قلبت برای کسی تنـد تر می زند 3+

عاشقانه

3+