آذر ۱۲, ۱۳۹۷ archive

آرام توئی ، دام توئی ، …………

  مرغ دل ما را که به کس رام نگردد آرام توئی ، دام توئی ، دانه توئی تو ..   2+