مرداد ۱۴, ۱۳۹۷ archive

هرچی میخوای باشی باش فقط با من باش

Originally posted 2014-11-27 17:25:11.   خسرو شکیبایی : ببین دلخور هستی ،باش. عصبانی هستی ،باش. قهری،باش. هرچی میخوای باشی باش. ولی حق نداری با من حرف نزنی. فهمیدی..!! 2+