اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ archive

بیچاره

3+

زمان

5+

ياد تو

شکسته شد وجود من همان شبی که بعد تو . . . گریخت ازنگاه من‌ تمام حس و حال‌ ها ! ! ! پناه میبرم به تو‌ به روزهای عاشقی . . . برای من همین غنیمتی است از جدال‌ها ! ! ! 4+