فهرست بستن

روز: اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

بیخیال

همیشه درزندگی زمان هایی وجود دارد ک باید بیخیال بود.. بایدگذشت..بایدبرید.. نه اینکه ژست روشنفکرانه بگیریم!نه! اماهرچه که مقاومت کنیم،بازهم بعضی چیزهارا نمیتوان آموخت بعضی حرف هارا نمی توان گفت و بعضی هارا نمی توان دوست نداشت. 4+

بهانه

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺤﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﯿﻪ ﻟﯿﺰ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯼ 3+