فروردین ۲۲, ۱۳۹۷ archive

اشتباه فهمیده شدن وبی دادگاه قضاوت شدن

اشتباه …………….. درد دارد  اشتباه فهمیده شوی اما دردی عظیم دارد بی دادگاهی قضاوت کنند 5+

اعتماد مانند یک کاغذ…..

اعتماد اعتماد مانند یک کاغذ است وقتی مچاله شود دیگر نمی توان به حالت اولش برگردد.   4+

عاشق ومعشوق

عاشق ومعشوق   امیری به شاهزاده خانمی گفت : من عاشق توام … شاهزاده گفت : زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است … امیر برگشت و دید هیچکس نیست . شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!! عاشق به غیر از معشوقش به کسی نظر نمی کند   6+

عاشقم

مـــــــن عاشقـــانـــــه هایـــــــم راروی همیـــــــــن دیـــــــــوار مجـــازی می نویســــــــم ! از لــج تــــــــو . . . از لـــج خــــــــودم . . . که حاضـــــــر نبــودیــــــــم یک بار ایـــــــن هــــا را واقعـــــــی بــه هـــم بگوییــــــــم. . . ! 6+