فهرست بستن

روز: فروردین ۲۲, ۱۳۹۷

عاشق ومعشوق

عاشق ومعشوق   امیری به شاهزاده خانمی گفت : من عاشق توام … شاهزاده گفت : زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است … امیر برگشت و دید هیچکس نیست . شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!! عاشق به غیر از معشوقش به کسی نظر نمی کند   6+

عاشقم

مـــــــن عاشقـــانـــــه هایـــــــم راروی همیـــــــــن دیـــــــــوار مجـــازی می نویســــــــم ! از لــج تــــــــو . . . از لـــج خــــــــودم . . . که حاضـــــــر نبــودیــــــــم یک بار ایـــــــن هــــا را واقعـــــــی بــه هـــم بگوییــــــــم. . . ! 6+