فروردین ۱۸, ۱۳۹۷ archive

باهم ودرکنارهم ،من از تمام تو….

باهم ودرکنارهم من از تمام آسمان یک باران را میخواهم… از تمام زمین یک خیابان را… و از تمام تو… یک دست که قفل شود در دست من…     5+