فهرست بستن

دروغي شاعرانه

ایـنـــجـآ

آنـقـَــבر شــآعِــرآنــﮧ בُر❤פּغ مــے گـפּیَـنــב ، ✗

פּَ آنـقـَـــבر בَر בُرפּغ هـ❤ـآیـِـشـآלּ

شـآعِــر مــے شــפּنــב ، ✗

ڪِــﮧ نِـمــے בآنــے . √

בَر ایــטּ سَـرزَمـیــטּ ،

بـــآ ایــטּ هَـمـــﮧ فـَـریـبـــــ ،

چـِگـפּنـــﮧ سـتـــــ ڪِــﮧ בِلَــ Ґ هَــنـפּز ،

פֿـــــפּآبِـــــ بــــآرآלּ☂ رآ בפּستــــــ בآرב !

مطالب مرتبط

4+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of