وقتے کوچیک بودیم


یادت میاد؟؟؟
وقتے کوچیک بودیم
تلویزیون
با شام سبک
با پنکه شماره ۵
مشقاتو مینوشتے خط خط از بالا به پایین////////
اون وقتا زندگے شیـــرین بود و طعم دیگه ای داشت
یادت میاد؟؟؟
وقتے ک صداے هواپیمارو میشندیم
میپریدیم تو حیاط براش دست تکون میدادیم
مےنشســتیم به انتظارکلاس چهارم تا با خودکار بنویسیم
یادت میاد؟؟؟
وقتے مامان میپرسـ؟ـید ساعت چنده میگفتیم بزرگہ رو۶ و کوچکه رو۴
یادت میاد؟؟؟
وقتے نقاشے میکردے خورشیدو رو زاویہ برگہ میکشیدے
یادت میاد؟؟؟
فکرمیکردے قلب انسان این شکلیہ
یادت میاد؟؟؟
در یخچالو کم کم میبستے تا ببینے لامپش چه جور خاموش✘ میشہ
یادت میاد؟؟؟
اگہ کسے بهت میگفـت برو آب برام بیار اول خودت از سر لیوان میخوردے
و دهــنتو با دستت پاک میکردے
#این متن آرامش خوبے به آدم میده
ﺑﺎ ﺯﻧﺪگے ﻗﻬﺮ ﻧﮑـﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ڪسے رﻮ ﻧﻤیڪﺸہ
قدیما تو قدیما موند..

مطالب مرتبط

4+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of