فهرست بستن

وقتی یکی را دوست دارید…

آرزوھایتان آرزوھای اوست.

به زندگی ھم عشق می ورزید.

واژه تنھایی برایتان بی معناست.

برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید.

ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید…

تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است.

ھر چیزی را که متعلق به اوست، دوست دارید.

حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است.

در کنار او که ھستید، احساس امنیت می کنید.

به علایق او بیشتر از علایق خود اھمیت می دھید.

حاضرید از خواسته ھای خود برای شادی او بگذرید.

حاضرید برای خوشحالی اش دست به ھر کاری بزنید.

حاضرید به ھر جایی بروید که فقط او در کنارتان باشد.

زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید.

حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامش تان می شود.

با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می کنید.

شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده اید.

حتی با شنیدن صدایش، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید.

او برای شما زیباترین و بھترین خواھد بود اگر چه در واقع چنین نباشد.

تحمل سختی ھا برایتان آسان و دلخوشی ھای زندگی تان فراوان می شوند.

به ھمه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوھای تان را آسان می شمارید.

در مواقعی که به بن بست می رسید، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید.

شادی هایش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی هایش برایتان سنگین ترین غم دنیاست.

مطالب مرتبط

6+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of