فهرست بستن

ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿکنم……آرزویی برای همه  دوستام …..

ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿکنم همه  دوستام …..@

ﺁﺭﺯﻭ میکنم ﺍﻧﻘَـבﺭ ﺑِﺨﻨـבے ُُ ﺑِﺨﻨـבے ڪـﮧ ﺍﺯ ﭼـﺸْﻤـﺎﺕ ﺍﺷـْڪ ﺑﯿـﺎב

ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯿـْﺖ ﺑِﮕـﯿـﺮﻩ،

 ﺁﺭﺯﻭ میکنم ﻭﻗﺘﮯ ﺩﺍﺭטּ ﺍﺯَﺕ ﺗَﻌـﺮﯾـﻒ ﻣﯿڪُﻨﻦ ﺍِﺗﻔـﺎﻗﮯ ﺭَב ﺑِﺸﮯُ ﺑﺸﻨـُوے،

ﺁﺭﺯﻭ میکنم ﻭﻗﺘـﮯ ﺣَﻮﺍﺳِـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ﺳَﺮﺗـﻮ ﺑﯿـﺎﺭے ﺑﺎلـا ﺑﺒﯿﻨﮯ ﯾڪﮯ ڪـﮧ

בﻭﺳـِﺶ ﺩﺍﺭے בاﺭﻩ ﺧـﯿﻠﮯ ﻋَﻤـﯿـﻖ ﺑـﺎ ﯾﮧ ﺣـِﺲ ﻣﺜـﺒـﺖ ﻭ
ﻟَﺒـﺨـﻨْב ﺭﺿـﺎﯾَـﺖ ﻧﮕﺎﻫِـﺖ ﻣﯿـڪُﻨﻪ

ﺁﺭﺯﻭ میکنم   ﯾﮧ ﭼـْﯿﺰے ڪـﮧ ڪﻮﭼﯿڪﮧ ﻭﻟﮯ ﻓـِڪـﺮ ﻧِﻤـﯿڪَﺮﺩے

ﺣـﺎلـا ﺣـﺎلـاﻫـﺎ בﺍﺷْـﺘﮧ ﺑـﺎﺷﯿـﺶ ﯾـﺎ ﺍِﺗﻔـﺎﻕ ﺑـِﯿُﻮﻓتــﮧ ﺭﻭ ﺑِـבﺳَـﺖ ﺑِﯿـﺎﺭے
ﺍﯾטּ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ڪﻮﭼﯿـڪטּ ﻭﻟـﮯﺧِـﯿﻠﮯ ﻟـِﺬﺕ ﺑﺨْـﺸטּ

تیک تاک ساعت فریاد مرگ ثانیه هاست،

اما دوستی ها هیچ وقت نمیمیرند……..
{-41-}،ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿکنم

ﺁﺭﺯﻭ میکنم

همه اتفاقات خوب برای دوستانم رخ دهد وهمیشه موفق وپیروز باشند.

 

مطالب مرتبط

5+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of