فهرست بستن

نشانه های قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام

در اخبار و روایات اسلامی و شیعی به نشانه های قبل از ظهور اشاره شده است و برخی از این نشانه ها قطعی و مسلم است و برخی دیگر مشروط. برخی عام است و برخی خاص.

باید توجه داشت اینگونه روایات نعوذبالله خرافه گویی نمی گویند گزافه گویی نمی کندد و پیشگوییهایی نیستند که برخی درست از آب درآیند و بعضی دروغ.

حقائقی است که از مبدا وحی سرچشمه گرفته و توسط امامان معصوم علیهما السلام و راویان مورد وثوق دست به دست گشته و در منابع معتبر درج گردیده و به دست ما رسیده است.

باید دانست که وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست ، و حتی مطابق روایات کسانی کهوقت ظهور را تعیین کنند، دروغگو شمرده شده اند.

ولی نشانه هایی به عنوان علائم در روایات بسیار آمده که مربوطبه مدت اندکی قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است ، این نشانه ها بسیارزیادند که معروفترین و جامعترین آنها این است که هرج و مرج در همه چیز دنیا مشهودمی گردد. سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد گردد.

این موضوع در ضمن یک روایت جامع بطور مشروح بیان شده و امامصادق علیه السلام آن را در ۱۱۹ ماده بیان کرده است و اینک ترجمه روایت:

حضرت امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود:

که در ادامه مطلب مشاهده نمایید

 

۱)هرگاه دیدی: حق بمیرد و طرفدارنش نابود شوند.

۲) ودیدی که: ظلم همه جا را گرفته.

۳) ودیدی که: قرآن فرسوده شده و درست معنی نمی شود.

۴) ودیدی که: دین همچون ظرف تو خالی و بی محتوا شده است .

۵) ودیدی که: طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.

۶) ودیدی که: کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمی شود وبدکاران بازخواست نمی شوند.

۷) ودیدی که: چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان وزنان به زنان اکتفاء می کنند.

۸) ودیدی که: افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمیپذیرند.

۹) ودیدی که: شخص بدکار ، دروغ گوید و کسی دروغ و نسبت ناروایاو را رد نمی کند.

۱۰) ودیدی بچه ها ، بزرگان را تحقیر کنند.

۱۱) ودیدی که: قطع پیوند خویشاوندی شود.

۱۲) ودیدی که: بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش بهاو برنگردد.

۱۳) ودیدی نوجوانان پسر ، همان کنند که زنان می کنند.

۱۴) ودیدی که: زنان با زنان ازدواج نمایند.

۱۵) ودیدی که: مداحی دروغین از اشخاص ، زیاد شود.

۱۶) ودیدی که: انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف میکنند و کسی مانع نمی شود.

۱۷) ودیدی که: افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین ، بهخدا پناه می برند.

۱۸)و دیدی که: همسایه به همسایه خود اذیت می کند و از آنجلوگیری نمی شود.

۱۹) ودیدی که: کافر به خاطر سختی مؤمن ، شاد است .

۲۰) ودیدی که: شراب را آشکارا می آشامند و برای نوشیدن آنکنار هم می نشینند و از خداوند متعال نمی ترسند.

۲۱) ودیدی: کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است.

۲۲) ودیدی آدم بدکار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نیرومند ومورد ستایش است.

۲۴) ودیدی راه نیک بسته و راه بد باز است.

۲۵) ودیدی خانه کعبه تعطیل شده ، و به تعطیلی آن استوار دادهمی شود.

۲۶) ودیدی که: انسان به زبان می گوید ولی عمل نمی کند.

۲۷) ودیدی که: مردان از مردان و زنان از زنان لذت می برند.( یا مردان خود را برای مردان ، و زنان خود را زنان فربه می کنند).

۲۸) ودیدی که: زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زناتامین می شود.

۲۹) ودیدی که: زنان همچون مردان برای خود مجالس (نامشروع)تشکیل می دهند.

۳۰) ودیدی که: در میان فرزندان “عباس” ، کارهای زنانگی بهوجود آید.

۳۱) ودیدی که: زن برای زنا با مردان ، با شوهر خود همکاری کمکمی کنند.

۳۲) ودیدی که: بیشترین مردم و بهترین خانه ها که زنان را بربدکاری کمک می کنند.

۳۳) ودیدی که: مؤمن ، خوار و ذلیل شمرده شود.

۳۴) ودیدی که: بدعت و زنا آشکار شود.

۳۵) ودیدی مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.

۳۶) ودیدی که: حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.

۳۷) ودیدی که: دین براساس میل اشخاص معنی شود و کتاب خدا واحکامش تعطیل گردد.

۳۸) ودیدی که: جرئت بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجامآن منتظر تاریکی شب نگردد.

۳۹) ودیدی که: مؤمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش.

۴۰) ودیدی که: ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.

۴۱) ودیدی که: سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاراندور شوند.

۴۲) ودیدی که: والیان در قضاوت رشوه بگیرند.

۴۳) ودیدی که: پست های مهم والیان براساس مزایده است نهبراساس شایستگی.

۴۴) ودیدی که: مردم را از روی تهمت و یا سوءظن بکشند.

۴۵) ودیدی که: مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنشقرار گیرد.

۴۶) ودیدی که: مرد از بدکارگی همسرش نان می خورد.

۴۷) ودیدی که: زن با غیر شوهر [عملی]انجام می دهد ، و به شوهرشخرجی می دهد.

۴۸) ودیدی که: مرد همسر و کنیزش را کرایه می دهد و به غذایپست (که از این راه بدست می آورد) خشنود است.

۴۹) ودیدی که: سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد.

۵۰) ودیدی که: آشکارا قمار بازی می شود.

۵۱) ودیدی که: مشروبات الکلی بطور آشکار بدون مانع خرید وفروش می شود.

۵۲) ودیدی که: زنان مسلمان خود را به کافر می بخشند.

۵۳) ودیدی که: کارهای زشت آشکار شده و هر کس از کنار آن میگذرد مانع آن نمی شود.

۵۴) ودیدی که: مردم محترم ، توسط کسی که مردم از سلطنتش ترسدارند ، خوار شوند.

۵۵) ودیدی که: نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانی هستند کهبه ناسزاگوئی به ما خانواده عصمت علیهم السلام ستایش شوند.

۵۶) ودیدی که: هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده وشهادتش را قبول نمی کنند.

۵۷) ودیدی که: در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همدیگر رقابتکنند.

۵۸) ودیدی که: شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن باطلبرایشان آسان است.

۵۹) ودیدی که: همسایه از ترس زبان بد همسایه ، او را احتراممی کند.

۶۰) ودیدی که: حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود.

۶۱) ودیدی که: مسجدها طلاکاری (زینت داده) شود.

۶۲) ودیدی که: راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است.

۶۳) ودیدی که: بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش می شود.

۶۴) ودیدی که: ستم و تجاوز شایع شده.

۶۵) ودیدی که: غیبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضی بعض دیگر رابه آن بشارت دهند.

۶۶) ودیدی که: حج و جهاد برای خدا نیست.

۶۷) ودیدی که: سلطان به خاطر کافر ، شخص مؤمن را خوار کند.

۶۸) ودیدی که: خرابی بیشتر از آبادی است.

۶۹) ودیدی که: معاش انسان از کم فروشی بدست می آید.

۷۰) ودیدی که: خونریزی آسان گردد.

۷۱) ودیدی که: مرد بخاطر دنیایش ریاست می کند.

۷۲) ودیدی که: نماز را سبک شمارند.

۷۳) ودیدی که: انسان ثروت زیادی جمع کرده ولی از آغاز آن تاآخر زکاتش را نداده است.

۷۴) ودیدی که: قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند.

۷۵) ودیدی که: هرج و مرج بسیار است.

۷۶) ودیدی که: مرد روز خود را با مستی به شب می رساند و شب خودرا نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتی به برنامه مردم ندهد.

۷۷) ودیدی که: با حیوانات آمیزش می شود.

۷۸) ودیدی که: مرد به مسجد (محل نماز) می رود وقتی برمی گرددلباس در بدن ندارد (لباسش را دزدیده اند).

۷۹) ودیدی که: حیوانات همدیگر را بدرند.

۸۰) ودیدی که: دلهای مردم ، سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدابرایشان گران است.

۸۱) ودیدی که: بر سر کسبهای حرام آشکارا ، رقابت کنند.

۸۲) ودیدی که: نماز خوان برای خودنمائی نماز می خواند.

۸۳) ودیدی که: فقیه برای دین ، فقه نمی آموزد و طالب حرام ،ستایش و احترام می گردد.

۸۴) ودیدی که: مردم در اطراف قدرتمندانند.

۸۵) ودیدی که: طالب حلال ، مذمت و سرزنش می شود و طالب حرامستایش و احترام می گردد.

۸۶) ودیدی که: در مکه و مدینه کارهائی می کنند که خدا دوستندارد و کسی از آن جلوگیری نمی کند، و هیچ کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمیشود.

۸۷) ودیدی که: آلات موسیقی و لهو در مدینه و مکه آشکار گردد.

۸۸) ودیدی که: مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکرکند ولی دیگران او را از این کار بر حذر می دارند.

۸۹) ودیدی که: مردم به همدیگر نگاه می کنند ، (به اصطلاح چشمو هم چشمی می کنند) واز مردم بدکار پیروی نمایند.

۹۰) ودیدی که: راه نیک خالی و راه رونده ندارد.

۹۱) ودیدی که: مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگیننشود.

۹۲) ودیدی که: سال به سال بدعت و بدیها بیشتر شود.

۹۳) ودیدی که: مردم و جمعیتها جز از سرمایه داران پیروینکنند.

۹۴) ودیدی که: به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند ولی در راهغیر خدا ترحم کنند.

۹۵) ودیدی که: علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگراننشود.

۹۶) ودیدی که: مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسیبجا می آورند و کسی از ترس مردم از آن جلوگیری نمی کند.

۹۷) ودیدی که: انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولی در راهخدا از اندک هم مضایقه دارد.

۹۸) ودیدی که: عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچاحترامی برای آنها قائل نیستند ، بلکه نزد فرزند از همه بدترند.

۹۹) ودیدی که: زنها بر مسند حکومت بنشینند ، و هیچ کاری جزخواسته آنها پیش نرود.

۱۰۰) ودیدی که: پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرشرا نفرین کند و از مرگشان شاد گردد.

۱۰۱) ودیدی که: اگر روزی بر مردی بگذرد ولی او در آن روز گناهبزرگی مانند بدکاری ، کم فروشی ، و زشتی انجام نداده ، ناراحت است.

۱۰۲) ودیدی که: قدرتمندان ، غذای عمومی مردم را احتکار کنند.

۱۰۳) ودیدی که: اموال حق خویشان پیامبر صلی اللّه علیه و آلهو سلم (خمس) در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازی و شرابخواری شود.

۱۰۴) ودیدی که: به وسیله شراب ، بیمار را مداوا کنند و برایبهبودی بیمار آن را تجویز نمایند.

۱۰۵) ودیدی که: مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر وترک دین بی تفاوت و یکسانند.

۱۰۶) ودیدی که: سر و صدای منافقان بر پا است ولی سر و صدای حقطلبان خاموش است.

۱۰۷) ودیدی که: برای اذان و نماز مزد می گیرند.

۱۰۸) ودیدی که: مسجدها پر است از کسانی که از خدا نترسند وغیبت هم نمایند.

۱۰۹) ودیدی که: شرابخوار مست ، پیش نماز مردم شود.

۱۱۰) ودیدی که: خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند.

۱۱۱) ودیدی که: قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت کنند.

۱۱۲) ودیدی که: استانداران از روی طمع ، خائنان را امین خودقرار دهند.

۱۱۳) ودیدی که: فرمانروایان ، میراث (مستضعفان) را در اختیاربدکاران از خدا بی خبر قرار دهند.

۱۱۴) ودیدی که: بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن می گویند ولیگویندگان آن پرهیزکار نیستند.

۱۱۵) ودیدی که: صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خدا و بهخاطر درخواست مردم بدهند.

۱۱۶) وقتی که دیدی: وقت (اول) نمازها را سبک بشمارند.

۱۱۷) ودیدی که: هم و هدف مردم ، شکم و شهوتشان است.

۱۱۸) ودیدی که: دنیا به آنها روی کرده

۱۱۹) و دیدی که: نشانه های برجسته حق ، ویران شده است ، در اینوقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که خطرات گناه نجاتتبدهد…

*******************************

منابع

[بحار، ج ۵۲، ص ۱۰۱ تا ۱۲۲؛  اثباهٔ الهداهٔ ، ج ۷، ص ۸۶، ۲؛ المجالس السنیه ، ج ۵، ص ۳۹۸؛  بحار، ج ۵۲، ص۲۵۶به بعد]

 

علائم حتمی الوقوع  ظهور با استفاده از روایاتمعصومین علیه السلام، اندک است.

در روایتی امام صادق علیه السلام  می فرمایند:  پیش از ظهورقائم عجل الله تعالی فرجه الشریف پنج نشانه حتمی است:

۱- قیام یمانی؛

۲- فتنه سفیانی؛

۳- صیحه آسمانی؛

۴- قتلنفس زکیه؛

۵- شکافتن زمین و فرو رفتن عده ای در بیابان.

[کمال الدین و تمام النعمه،شیخ صدوق ، ص۶۵۰]

همچنین امام صادق فرموده است: «وقوع ندا[ی آسمانی] از امور حتمیاست؛ و سفیانی از امور حتمی است و یمانی از امور حتمی است و کشته شدن نفس زکیه ازامور حتمی است و کف دستی که از افق آسمان برون آید از امور حتمی است. و سپس اضافهفرمودند: «و نیز وحشتی در ماه رمضان است که خفته را بیدار کند و شخص بیدار را بهوحشت انداخته و دوشیزگان پرده نشین را از پشت پرده بیرون می‌آورد.

[غیبت نعمانی،‌با ترجمه غفاری، باب۱۴، ص۳۶۵]

امیرالمؤمنین علیه السلام  از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم  روایت نموده که فرمودند: «ده چیزاست که پیش از قیامت حتماً به وقوع خواهد پیوست: فتنه سفیانی و دجال ، واقعه دخان[دود]، ظهور دابه، خروج قائم، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی، خسوف در مشرق، خسوفدر جزیره العرب، و آتشی که از مرکز عدن شعله می‌کشد و مردم را به سوی بیابان محشرهدایت می‌کند»

[بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۵۲، ص۲۰۹ و غیبت شیخ طوسی، ص ۲۶۷]

امام محمد باقر علیه السلام  فرموده است: « در کوفه، پرچمهای سیاهی که ازخراسان بیرون آمده است، فرود می‌آید و وقتی مهدی علیه السلام  ظاهر شد، برای بیعت گرفتن بهسوی آن می‌فرستد.»

[غیبت شیخ طوسی، ص۲۷۴]

برای اطلاع کامل از علائم و نشانه ها و اوضاع و احوال آخرالزمانشما را توصیه می کنیم به کتاب “نوائب الدهور فی علائم الظهور” نوشته مرحوم میرجهانیکه در ۳ جلد نگاشته شده، و همچنین کتاب عصر ظهور نوشته علی کورانی مراجعه کنید

مطالب مرتبط

2+

1
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of