دل شكستن

بـرو تـو آشپـزخونه
یـه لیـوان بـردار !!
بـوسش کن نـازش کن حـالا بنـدازش زمیـن …
چیـشد !!!
شکـست ؟؟؟
حـالا بـرو ازش مـعذرت خواهی کـن !!!
بـرو بگـو ببـخشیـد که شکستمت عـزیـزم چـیشـد !!!
اون لیـوان درسـت شـد ؟؟؟

گرفتی چی میگم …(!!!)


امضا :پای معرفت که میاد وسط ………… دست خیلیا کوتاه میشه!!!!!!!

مطالب مرتبط

5+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of