فهرست بستن

“تاریخ تمدن”

گوشه ای از تاریخ ترسناک “آدمخواری” در دوران گذشته
مي توان تصديق کرد که زماني آدمخواري،در ميان قبايل اوليه تقريبا عموميت داشته است؛
اين عادت را در ميان ملتها که از لحاظ تاريخ متاخر هستند،از قبيل ايرلنديان و وايبرياييان و پيکتها و حتي نزد مردم دانمارک در قرن يازدهم سراغ داده اند.
در بسياري از نواحي گوشت انسان عنوان کالاي بازرگاني داشته و مردم مطلقا اطلاعي از مراسم دفن ميت نداشته اند.در کنگوي عليا مرد و زن و بچه را بعنوان گوشت قصابي آشکارا خريد و فروش مي کردند و در جزاير بريتانياي جديد گوشت انسان را مانند گوشت حيوانات،در دکانهاي قصابي به قناره مي زدند و به فروش مي رساندند.
در بعضي از جزاير سليمان اسراي انساني،مخصوصا زنان را مانند خوک مي پروردند و براي کشتن در روزهاي جشن و ميهماني آماده مي داشتند.فوئجيان گوشت زن را بر گوشت سگ ترجيح مي دادند چه،به قول انان،گوشت سگ مزه بدي داشت.
يکي از بوميان جزيره تاهيتي به پيرلوتي،سياح معروف گفته بود که گوشت انسان سفيد پوست چون خوب پخته شود مزه موز رسيده را دارد.
(تاريخ تمدن ويل دورانت/جلد اول فصل دوم)
از صفحه “تاریخ تمدن”

8+

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of